הסכם עבודת שיפוץ דירת מגורים

כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד ואינו מהוה ייעוץ משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע שבהם הינה באחריות המשתמש בלבד.

הסכם עבודת שיפוץ דירת מגורים שנערך ונחתם ב________ ביום _____ לחודש _________ שנת ____________

בין: פלוני, ת.ז. _____________מרחוב______________ (להלן: "המזמין") מצד אחד ו ב י ן  ע.מ. /ח.פ. 039812896 כתובת: ניסנבוים 12, חיפה, טלפון: 048001000 :פקס: 046669843 דואל: top.mivnim1@gmail.com  (להלן: "הקבלן"). 

מצד שני ה ו א י ל : והמזמין הינו בעל הזכויות בדירת מגורים בכתובת _________ ,הידועה כגוש _____ חלקה _______ תת חלקה____ 

( להלן: "הדירה"), ומעוניין לשפץ את הדירה; ו ה ו א י ל : והקבלן הינו בעל ההסמכה, הכישורים, המיומנות והאמצעים לביצוע עבודות השיפוץ, ומעוניין לבצע את עבודות השיפוץ בדירת המזמין; ו ה ו א י ל: והצדדים מעוניינים להסדיר את כל היחסים הקשורים לשיפוץ הדירה באופן ובתנאים שיפורטו להלן;

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1 .מבוא המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2 .העבודה כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד ואינו מהוה ייעוץ משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע שבהם הינה באחריות המשתמש בלבד. ביצוע עבודות שיפוץ דירת המגורים עד סיומם, כמפורט בתכניות הבניה – פירוט העבודות, המפרט, כתב הכמויות, המצורפות כנספח א' להסכם זה ושהעתקן נמסר לידי הקבלן.

3 .הצהרת הקבלן הקבלן מצהיר כי הינו בעל ההסמכה, הכישורים, הידע, היכולת, הזמן, האמצעים והמשאבים הנדרשים, לביצוע העבודה. הקבלן מצהיר כי בדק את התכניות ואת הדירה והוא מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לתכניות הבניה, לתקנים ולנהלים, לפיקוח, לתנאי הסכם זה, ולשביעות רצון המזמין, במקצועיות ובאמינות, תוך שימוש בחומרים איכותיים ובעלי תקן ועמידה בנהלי הבטיחות. 4 .מסגרת הזמנים העבודה תחל ביום xx.x.x ותתקדם בהתאם ללוח הזמנים המצורף כנספח ב' להסכם זה.

5 .התמורה עבור עבודות השיפוץ בכללותן, ישלם המזמין לקבל סך של xxx,xx ₪ בצירוף מע"מ. הקבלן מצהיר כי בדק את היקף העבודה ומצא כי התמורה הולמת את ביצוע מלוא העבודות וכל ההוצאות הנלוות להן.

6 .תנאי ומועדי התשלום התשלום יתבצע בשלבים, בהתאם להתקדמות עבודות השיפוץ, ולאחר אישור כל שלב ע"י המזמין ו/או מפקח מטעמו: תשלום ראשון בסך xxx ,₪ ישולם עם החתימה על הסכם זה. תשלום שני בסך xxxx ,₪ ישולם עם סיום _____________. תשלום שלישי בסך xxxx ,₪ ישולם לאחר אישור _____ וסיום ___________. תשלום אחרון בסך xxxx ,₪ ישולם עם סיום ביצוע העבודות ולאחר תיקון הליקויים ואישור המפקח.

7 .בטיחות וביטוח הקבלן מתחייב לעמוד בכל כללי הבטיחות בהתאם לדין, נהלי משרד העבודה, המוסד לבטיחות וגהות, או כל גוף מוסמך אחר, ולהציג בפני המזמין פוליסת ביטוח, ובכללן חבות מעבידים ונזקי צד ג', מתאימות תקפות.

8 .חומרי עבודה הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתכניות הבניה, המפרט וכתב הכמויות, וישא בתשלום מלוא ההוצאות עבור ציוד קבוע, כלי עבודה, חומרי בניה ובכלל זה, העמסה, הובלה, פירוק ואחסנה של כלים או חומרים. חרף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי המזמין ירכוש ויספק למקום העבודה, על חשבונו וללא קשר לתמורה המוסכמת, את החומרים המפורטים להלן: _________________.

9 .היתרי בניה היתרי הבניה במידת הנדרש, הינם באחריות המזמין בלבד.

*הסכם בית פרטי זה הינו הסכם בסיסי לדוגמא - זאפ משפטי 

© 2018 טופ מבנים - שיפוצים וקבלנות בראש שקט | כל הזכויות שמורות 

צבעי בקריות | עבודות צבע | צבעי | עבודות שיפוץ כללי | עבודות גמר | אינסטלציה | שיפוצים | שיפוצים כלליים | אדריכלות | חשמל | עבודות חשמל | תשתיות | מערכות לבתים חכמים | גדרות| שערים | מעקות | מיגון לבית | שיפוצניק בחיפה קריות | צבעי בחיפה | אימסטלטור | קריאות שירות | ריצוף קרמיקה | מרפסות שמש | דקים | פרגולות | פרקטים | כל סוגי עבודות הבניה בבית אחד ובכתובת אחת